References in periodicals archive ?
The Register for 1568/69 identified Basmanov, Umnyi Kolychev, Teliatevskii, Zakharii Ivanovich Ochin-Pleshcheev, Miatlev, Prince Dmitrii Ivanovich Khvorostinin, Ivan Bukharin Naumov, Prince Ivan Okhiabinin, and Ignatii Bludov as from the oprichnina.