Muhammad Nakhichevani

Muhammad Nakhichevani

 

REFERENCE

Petrushevskii, I. P. Zemledelie i agrarnye otnosheniia v Irane XIII-XIV vv. Moscow-Leningrad, 1960.