Naam

(redirected from NAAMS)
Also found in: Acronyms.

Naam

(nā`ăm), in the Bible, son of Caleb.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
In hierdie verband word die slaaf of werker gedeindividualiseer sodat die "baas" of "nooi" in algemene geselskap selfs die herbenoemde naam laat vaar het ten gunste van 'n pejoratiewe groepsetiket.
Hoewel die nie-wit karakter 'n naam het word dit deur Du Plessis op 'n strategiese wyse ondermyn om die karakter se posisie op die plaas uit te beeld.
In hierdie konteks kan die afleiding gemaak word dat slegs die wit figuur waardig genoeg geag word om 'n naam en dus identiteit te he terwyl die nie-wit "aia" toegelaat word om slegs die identiteit van werker en ondergeskikte te dra.
Die betrokke karakter heet aanvanklik Sangora Salama, 'n naam wat op die verkopersblok verander na Sangora van Java en by sy aankoms op die plaas verander word na February, 'n duidelike voorbeeld van dubbele identiteitsverandering.
Arend is die naam wat hy op die plaas gebruik, waarskynlik uit vrees vir sy baas.
Maar iewers, lank gelede, baie ver van hier het ons ons feeste onder 'n ander naam gevier!
Die eerste opsie is 'n drietalige registrasiemerk wat al drie vorme van die nuwe provinsiale naam weergee.
So 'n voorstel is inderdaad oorweeg nadat ter sprake gebring is dat FS sowel die Engelse as Sesothovorme van die naam weergee.
Die FSafkorting reflekteer inderwaarheid slegs die Engelse vorm van die provinsiale naam.
Ses van die vrae het betrekking gehad op die ontwerp van die geillustreerde nommerplaat, en sewe vrae het spesifiek op die taalkwessie gefokus, hetsy die (Engelse) provinsiale registrasiemerk (een vraag) en die toegevoegde (Engelse) provinsiale naam. Respondente is by die meeste vrae toegelaat om verskillende opsies uit te oefen.
Tabel 3 handel hoofsaaklik met menings oor die taal op die nommerplaat, terwyl Tabel 4 menings bied oor die wenslikheid, al dan nie, om die volle naam van die provinsie in fynskrif ook op die nommerplaat te vertoon.