NOP

(redirected from Noop)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

NOP

(NO oPeration) See no-op.

NOP

Abbr. for “not otherwise provided for.”
References in periodicals archive ?
Aangesien Suid-Afrikaanse universiteite en hulle akademiese departemente huidiglik teen 'n versnelde pas veranderinge ondergaan, noop die nuwe pedagogiese imperatiewe en moontlikhede kundige bemoeienis.
Binne konteks sou die keuse van hierdie naam 'n projeksie kon wees van die hoofpersoon se persoonlike situasie waarmee verwys word na die tydelike en figuurlike dood van "die een / eintlike / ware ek", terwyl haar geheueverlies haar noop om die identiteit van "'n ander ek"--as alter ego--te moet aanneem.
Dit is dikwels die ervaring aan eie lyf wat die migrant noop om die pen op te neem, of in die geval van rolprente, die regisseur-as-migrant die keuse laat maak om die eie of verbeelde ervarings en leefwyses te verfilm.
Laasgenoemde noop die digteres selfs om haar te besondig aan 'n neologistiese gesogtheidjie soos "tuistoeris-genade", as sy dit in die gedig "tuistoeris" het oor "'n hart vol hier".
Hy keer jare later terug na Suid-Afrika, waar hy tot sterwe kom, maar die sikliese verloop van die geskiedenis noop hom om, as gestorwene, die kunswerk wat hom beroemd gemaak het deur eeue heen te herhaal:
In laasgenoemde gedig is dit veral die minnaar se onsekerheid wat hom noop om intellektuele afstand van die liggaam te kry.
n Intellektuele krisis in tradisionele Marxistiese denke noop egter verreikende aanpassings en aksentverskuiwings binne die denke ran hierdie skool.
Dit is wat haar noop om die laaste reeks gebeurtenisse aan die gang te sit deur Carlos valslik te inkrimineer sodat sy haar kind uit die sfeer van die bose kan red.
Die ontreddering noop mens oro tot verhaal te probeer kom, deur te vertel.