Novgorodskoe

Novgorodskoe

 

an urban-type settlement in Donetsk Oblast, Ukrainian SSR, under the jurisdiction of the Dzerzhinsk city soviet. Railroad station (Fenol’naia) on the Konstantinovka-Iasinovataia line. Population, 13,500 (1973). Novgorodskoe has a machine-building plant, a brickyard, a plant that produces phenol, and other enterprises.

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Vasil'evskii, "Zapiski o postavlenii russkikh episkopov pri mitropolite Feognoste v Vatikanskom grecheskom sbornike," Zhurnal" ministerstva narodnago proveshcheniia, 1888, 452; Eizo, "Izbranie i postavlenie Vasiliia Kaliki na Novgorodskoe vladichestvo v 1330-1331gg.
12, 56; Vasil'evskii, "Zapiski o postavlenii russkikh episkopov pri mitropolite Feognoste," 452; Eizo, "Izbranie i postavlenie Vasiliia Kaliki na Novgorodskoe vladichestvo v 1330-1331gg.
445-63; Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia, 81-85; Eizo, "Izbranie i postavlenie Vasiliia Kaliki na Novgorodskoe vladichestvo v 1330-1331gg.
Vasil'evskii, "Zapiski o postavlenii russkikh episkopov pri mitropolite Feognoste v Vatikanskom grecheskom sbornike," 448-50; Eizo, "Izbranie i postavlenie Vasiliia Kaliki na Novgorodskoe vladichestvo v 1330-1331gg.
NPL, 343; Rowell, Lithuania Ascending, 173-76; Eizo, "Izbranie i postavlenie Vasiliia Kaliki na Novgorodskoe vladichestvo v 1330-1331gg.