PEBKAC


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

PEBKAC