Peshkov, Aleksey Maximovich

Peshkov, Aleksey Maximovich:

see Gorky, MaximGorky, Maxim or Maksim
[Rus.,=Maxim the Bitter], pseud. of Aleksey Maximovich Pyeshkov,
1868–1936, Russian writer, b. Nizhny Novgorod (named Gorky, 1932–91).
..... Click the link for more information.
.