Poeni


Also found in: Wikipedia.

Poeni

 

ancient Roman name for Phoenicians who migrated to North Africa and during the 12th to seventh centuries B.C. founded the colonies of Utica, Carthage, and Leptis Magna, among others. The language of the Poeni was a dialect of Phoenician. The name given to the wars between Rome and Carthage—the Punic Wars—derives from “Poeni.”

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd yr orsaf niwcliar wedi bodoli ers 40 mlynedd, a doedd dim achos poeni.
Yn hwyrach ymlaen yn yr wythnos mae Wyn yn treulio noson ddigwsg yn yr ysbyty yn poeni am Cathryn a''r babi - beth fydd eu tynged?
Y TRO cyntaf y bu'n rhaid i mi ddadwisgo o flaen y camera roedd hi'n brofiad anodd, achos ro'n i'n poeni am beth fyddai pobl yn meddwl.
Meddai Jess: "Roedd hi'n anodd y tro cyntaf y bu'n rhaid i mi ddadwisgo o flaen y camera achos ro'n i'n poeni am beth fyddai pobl yn meddwl.
Pan mae Anwen yn mynd drwy gyfnod o iselder, mae Garmon yn poeni amdani, ac am y dyfodol.
GWNAED ymdrech arbennig llynedd i geisio lleihau'r nifer o achosion o gwnw gwn yn poeni a lladd anifeiliaid - defaid yn bennaf.
Mae Grug yn poeni fwyfwy am berthynas Nerys e Steffan.
Mae Adran Naw o Ddeddf Anifeiliaid 1971 yn datgan bod hawl gan berchennog da byw, y perchennog tir neu unrhyw un sy'n gweithredu ar ei ran i saethu unrhyw gi os ydyn nhw'n credu mai dyna'r unig ffordd resymol o'i atal rhag poeni da byw.
Dydyn ni ddim yn gwybod os yw Heti yn gallu dygymod gyda dwy iaith, ac roedden ni'n poeni am hynny.
Mae tad Nadine yn pryderu am ei pherthynas allgyrsiol hefo Sara tra bod Rhydian yn poeni am gyflwr priodas Gwen a Geraint.
Mi fydd yn ddiddorol clywed sylwadau darllenwyr yr Herald, ond mae'n bur debyg fod ganddo yntau nyth cyfagos a'i fod yn poeni mwy am ei gywion ei hun
MAE'R ystadegau diweddaraf yn dangos fod yna gynnydd yn yr achosion o gwn yn poeni a lladd defaid a hynny i fyny bumdeg ar y flwyddyn flaenorol.