Sonchus

(redirected from Puha)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.

Sonchus

 

(sow thistle), a genus of plants of the family Com-positae. They are annual, biennial, or perennial herbs; some are subshrubs. The plants usually have a milky juice. The leaves are entire or pinnatipartite. The yellow, ligulate flowers are in heads, gathered into a common inflorescence. The fruit is an achene with a white pappus.

There are approximately 70 species of Sonchus, distributed in Eurasia and Africa. A few species are cosmopolitan weeds. Of the six species found in the USSR, three are weeds. The most pernicious weed is the field sow thistle (5. arvensis), a sucker-forming perennial that infests mainly spring grain and wide-row crops. It grows in kitchen gardens, in wastelands, near roads, and along rivers. The plant propagates vigorously by means of root cuttings that are formed when the soil is tilled. The common sow thistle (S. oleraceus) and the prickly sow thistle (S. asper) are found in gardens, orchards, refuse sites, and, less frequently, seeded fields. Sow thistles are good fodders, especially for swine.

The Russian common name for the genus, osot, is sometimes used to designate the genus Cirsium, particularly the creeping thistle (C. arvense).

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
sajandist parinevaks pidada ka Puha Sakramendi altarit.
sajandi keskpaigast alates on Olevistes mainitud Puha Ihu missat, mille puhitsemise kohta on andmeid kuni reformatsioonini.
sajandil uhe Pika tanava maja (praegune Pikk 54) asukoha kirjeldamisel kasutatud "sakramenti" orientiirina: "asub puha sakramendi vastas".
Eelmisest oluliselt paremad ja regulaarsemad andmed on sailinud Puha Margareeta altari kohta, mida on esmakordselt mainitud 1390.
Kas altari asutamise taga vois olla Puha Antoniuse vennaskond?
20) Hiljem juurdus torni pohjakulje kabeli nimipuhakuna siiski Puha Barbara.
aasta paiku ehitatud kaheksakandiline kahekorruseline hoone Doberani tsistertslaste kloostris, mille alumisel korrusel hoiti luid ja ulemisel paiknes Puha Miikaelile puhitsetud kabel.
Puha Barbarat peeti keskajal surijate kaitsjaks, (32) mistottu tema seostamine surnuaial paikneva kabeliga tundub veenev.
Lucca risti altari vikaaria valjamaksed on rutiinselt uhesugused: kaks korda aastas eraldati kindel summa (algselt 4, siis 6 Riia marka) Puha Vaimu kiriku kirikharrale Ludeke Karwelile.
76) Puha Juri on eeskoja kaitsepuhakuna vaga ebatavaline, vahemalt Pohja-Saksamaa hansalinnade kontekstis.
Sinna rajasid Padise tsistertslased Puha Risti kabeli (des hiligen kruszes kapelle tho Kullenzall), mida on esimest korda mainitud alles 1503.
aastal teeb puhas keskkond, sailitades lopuks siiski oma korge staatuse, samuti toimib keskmiste hulka kuuluv armastus.