skip

(redirected from skep)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Acronyms, Wikipedia.
Related to skep: Skype

skip

1
the captain of a curling or bowls team

skip

2
a college servant, esp of Trinity College, Dublin

Skip

 

a box-shaped device that moves along the rigid guide rails of a hoist; the box unloads automatically. Skips are used for transporting useful minerals or rocks through vertical or inclined mine shafts, for hoisting and loading the charge into blast furnaces, and for similar operations. The principal components of a skip are the body, the frame, and the trailer. Skips are unloaded either through the bottom or by dumping.

skip

[skip]
(computer science)
In fixed-instruction-length digital computers, to bypass or ignore one or more instructions in an otherwise sequential process.
A device on a card punch that causes columns on a punch in fields where no punching is desired to move rapidly past the punching station.
Action of a computer printer that moves rapidly over a line so that a blank line appears in the printout.
(mechanical engineering)

holiday, skip

1. A small area on a painted surface which the brush skipped over, leaving it bare.
2. An area on a built-up roof surface which the mop (used to coat the surface) skipped over, leaving it uncovered by bitumen.

skip

1. An area in planed or sanded lumber or panels which was missed by the machine during the surfacing operation; also called planing skip, sanding skip.
2. An uncoated area in a finished painted surface; also called a holiday.
References in periodicals archive ?
Hoewel Homeros nie soos Cloete die woord skep gebruik as dit by die maak van kuns kom nie, spreek 'n duidelike kimsbeskouing uit sy vertelling.
Die gedig skep die suggestie dat 'n mens in die gedig begrawe is: 'Geen mens het jou weer gesien nadat ek jou in die gedig begrawe het nie'.
Avalon sal dan n weeklange opvoerings doen oor vroue en kindermishandeling om bewusheid daaroor te skep by FNCC.
Die verworwe insigte word met beginsels uit die literere teorie en skryfteoretiese beginsels gekombineer en op die keuse, skep en voorstelling van karakters van toepassing gemaak.
Skep's sound has always been a wonder to behold - richly textured, quietly cosmopolitan, and managing the trick of being polished and cultured without sounding pretentious.
'n Gedig soos "gifappelink" skep ook 'n fasiele indruk.
Daarom moet politieke partye die leiding neem en die speelgrond vir vroue gelyk maak deur ruimte te skep vir vroue se gelyke deelname in politiek en deur mans op te voed om huishoudelike veratwoordelikhede en die opvoeding van kinders gelyk met vroue te deel.
Die wisseling van tyd en ruimte dra by tot die skep van spanning en die tipiese truuk van die spanningsroman: die uitstel van die slot.
After its creation by musician Dai Lloyd in 2001, the Cardiff label started small, releasing limited-run EPs by Skep and other bands.
Aangesien die rubrieke in Splinters 'n periode van ongeveer twintig jaar dek, skep sommiges 'n effens gedateerde indruk.
Die Nasionale Geslagsbeleid se die Regering sal streef "om meganismes te skep vir die bereiking van geslagsbalans in regeringsinstansies en komitees, openbare administrasie, die regstelsel en enige ander besluitnemingsliggame".
Soms skep 'n rymwoord of twee die gevoel van gedwongenheid ("om die akker vir die beetoes te rooi") of is daar 'n fasiele beskrywing van byvoorbeeld 'n wolkie, maar in die geheel gesien, is dit 'n welkome bydrae tot laatwerk in Afrikaans--soos Johann de Lange op die agterplat aandui.