Denbighshire

(redirected from Sir Ddinbych)
Also found in: Dictionary.

Denbighshire

(dĕn`bēshĭr), Welsh Sir Ddinbych, county, 326 sq mi (844 sq km), N Wales. In 1974, the old county of Denbighshire was divided between the nonmetropolitan counties of ClwydClwyd
, former county, N Wales, created in 1974 from Flintshire and parts of Denbighshire and Merionethshire. It was dissolved in 1996 and divided among the unitary authorities of Flintshire, Denbighshire, Wrexham, Conwy, and Powys.
..... Click the link for more information.
 and GwyneddGwynedd
, county, 984 sq mi (2,548 sq km), NW Wales. Established as a county in 1974 through the union of Anglesey, Caernarvonshire, and parts of Denbighshire and Merionethshire, Gwynedd was reduced in 1996 by the separation of Anglesey and the loss of its northeastern section
..... Click the link for more information.
, but that portion that had been assigned to Clwyd was restored as the county of Denbighshire in 1996.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Denbighshire

a county of N Wales: split between Clwyd and Gwynedd in 1974; reinstated with different boundaries in 1996: borders the Irish Sea, with the Cambrian Mountains in the south: chiefly agricultural. Administrative centre: Ruthin. Pop.: 94 900 (2003 est.). Area: 844 sq. km (327 sq. miles)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng y cwmni peirianneg sifil lleol, Jones Bros Civil Engineering UK a gwasanaeth y celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych.
Enillodd Bencampwriaeth Golff yr Eisteddfod yn y Rhyl ym 1985, ac eto yn Sir Ddinbych yn 2001, yr unig berson i ennill y 'dwbl'!
"There are so many ways to increase Welsh in the business, and working with Menter Iaith Conwy and Sir Ddinbych can make the transition as easy and straightforward as possible."
YN 3 Lle ar S4C nos yfory fe fydd y dringwr byd enwog Eric Jones yn ein tywys ar daith i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd - Bryn Saith Marchog yn Sir Ddinbych, Bwlch Llanberis, Eryri a Grindewald yn Alpau'r Swistir.
Ceir yr enw yn y Fachwen, ger Llanberis, ac mewn enwau megis y Fach Leidiog, y Fach Ddeiliog, ac yn Eglwys-fach (yn Sir Ddinbych) (yn ol 'Geiriadur Prifysgol Cymru'.) Tybed ai'r un elfen a welir yn Bachegraig a Bachymbyd?
YCHYDIG iawn o ardaloedd sydd wedi croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol cynifer o weithiau Sir Ddinbych, ac yn 2013, dyma fydd cartref y Brifwyl unwaith eto.
A variety of information stands will also be present including Business Wales, Clwydian Range Area of Natural Outstanding Beauty, North Wales Tourism, Menter Iaith Sir Ddinbych, Denbighshire Heritage Team, Llangollen and Dee Valley Good Grub Club and many more.
Non Haf, 25 oed o Landyrnog, Sir Ddinbych, sy'n portreadu Gwenlli, merch 15 oed Myfanwy, a dyma ei rol actio gyntaf mewn cyfres ddrama.
Dyffryn Cyfle Fel rhan o fenter 14-19 i ehangu dewis a pharhau i wella canlyniadau, unwaith eto eleni bydd myfyrwyr 16 oed Sir Ddinbych yn cael cyfle i ddewis opsiynau i astudio yn y chweched dosbarth ar draws yr holl ysgolion a cholegau Dyffryn Clwyd.
Mae twf yr ysgol wedi esgor ar fuddsoddiad o PS3.2 miliwn o bunnoedd gan Gyngor Sir Ddinbych a Chynulliad Cymru mewn ymateb i'r galw ar gyfer llefydd yn yr ysgol.
Mae gennym hefyd rol allgymorth, a gallwn drefnu digwyddiadau, cymorthfeydd a gweithdai ledled Sir Ddinbych a Sir y Fflint i ysgolion, busnesau, sefydliadau a chlybiau.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (CYFFORDD LLANELIDAN I GLAWDD PONCEN, SIR DDINBYCH) (CYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO A GWAHARDDIAD) 201- HYSBYSIR DRWY HYN fod Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na saith niwrnod ar 'l dyddiad yr Hysbysiad hwn.