Stornoway

(redirected from Steornabhagh)
Also found in: Dictionary.

Stornoway

a port in NW Scotland, on the E coast of Lewis in the Outer Hebrides, administrative centre of the Western Isles. Pop.: 5602 (2001)
References in periodicals archive ?
Ach le deagh aimsir agus deagh cheol, chan eil moran air a dhol cearr aig a' Mhod Rioghail ann an Steornabhagh an t-seachdain seo.
Tha sgirean air an iomall a' crionadh ge-ta, tha sin cinnteach, ach tha bailtean mora nan eileanan - Steornabhagh, Lerwick 's an leithid - a' fas.