Strugi-Krasnye

Strugi-Krasnye

 

an urban-type settlement and administrative center of Strugi-Krasnye Raion, Pskov Oblast, RSFSR. Strugi-Krasnye has a railroad station on the Leningrad-Pskov line, 87 km northeast of Pskov. It has a milk plant and a brickyard.