tipi

(redirected from Tipie)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

tipi:

see tepeetepee
or tipi
, typical dwelling of Native North Americans living on the Great Plains. It was usually made by arranging tent poles into a conical frame and spreading skins, usually buffalo hide, tightly over it. An aperture was generally left at the top for smoke.
..... Click the link for more information.
.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

tipi

A relatively lightweight, transportable, conically shaped dwelling primarily of American Indians of the Great Plains; its base was generally egglike in plan, with the narrower end of the base at the entrance. The framework consisted of heavy wood poles, fixed in the ground at their lower ends and lashed together at the top. This framework was covered with decorated waterproof animal skins, sewn together with sinew and secured to the ground by pegs driven through loops at the base of the cover. Another type of tipi, used by tribes in the eastern regions of America, had a domed rather than a conical framework consisting of branches bent over, tied together, and covered by bark or animal skins sewn together with sinew to provide a waterproof covering. Also spelled tepee or teepee.
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Tipies van Strachan se sikliese werkwyse (op die spoor van Etienne Leroux wat hom sterk beinvloed het), word daar ook doelbewus aansluiting gevind by sy eie voorafgaande tekste; hier veral deur die karakter Bullet uit Dwaalpoort.
Hierdie drama is derhalwe tipies van wat al bestempel is as "WVK-literatuur" (2).
Dit is egter tipies van die uchroniese fiksie dat daar 'n besef is dat die tyd nog nie vir die volledige verwerkliking van utopiese alternatiewe ryp is nie.
In hierdie opsig praat Osborne (2002:11) in sy sogenaamde sesde kategorie van konseptuele kuns wat rondom politiek en ideologie sentreer, aangesien hierdie werke tipies 'n politieke konseptuele inhoud het of sosio-politieke kommentaar uitbeeld.
(Tipies' manlik kompeterend wen hy egter gereeld nasionale en internasionale tekstielkunskompetisies; hy is byna soos die manlike sjef teenoor die vroulike kosmaker.)
Tipies van Hambidge se eie digterlike strategie is die interteks wat ontstaan uit 'n veelvlakkige gesprek met ander digters / kunstenaars en 'n besinning op die kuns en kunstenaars wat daarin ingeweb sit.
Die Literere Kaapse Vernakuler beoog onder meer om informele gesproke diskoers te weerspieel deur die ortografie by die tipies Kaapse uitspraak aan te pas.
Hierdie verplasing van die menslike liggaamsdeel met "vlerk" is veral belangrik, omdat dit tipies is van die manier waarop fisiese ooreenkomste tussen die eie liggaam en ander natuurwesens en--verskynsels die vertrekpunt vorm vir die uitbeelding van die persoonlike ervaring in terme van ander wesens of verskynsels.
Hy is in Van Coller (1999:50) se woorde "'n ware Greene-karakter: 'n knap, beskaafde man met 'n verlange na God, maar vol sonde en versuim, tipies van 'n eietydse onttrokke inteliektualisme en hedonisme".
Dit is egter tipies van baie van De Wet se vroee dramas soos byvoorbeeld Nag, Generaal wat uitspeel in 'n skrale 31 bladsye en Op dees aarde, maar 42 bladsye.
Dit is swart en wit-foto's wat, soos tipies van hierdie soort fotografie, op sy beste vol atmosfeer is en aan die boek as geheel 'n dramatiese kwaliteit verleen.
Die voorliefde vir tipies romantiese temas soos die dood, "verganklikheid, twyfel, verlange en eensaamheid" (Kannemeyer, 1978:3000) verleen aan sy werk 'n erns wat dikwels as swaarmoedig en selfs pessimisties beskou word (Kannemeyer, 1978:301; vgl.