Titanoideidae

(redirected from Titanoides)
Also found in: Wikipedia.

Titanoideidae

[‚tīt·ən·ȯi′dē·ə‚dē]
(paleontology)
A family of extinct land mammals in the order Pantodonta.