Trine

(redirected from Trin)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Acronyms, Wikipedia.
Related to Trin: train, railway

Trine

(religion, spiritualism, and occult)

A trine is an aspect of 120° between two points—such as two planets—in an astrological chart. This soft aspect is traditionally regarded as harmonious and beneficial, although too many soft aspects combined with too few hard aspects is regarded as unfortunate because people with this chart pattern do not usually experience enough of life’s hard edges to develop strong character. It is sometimes referred to as the aspect of good fortune. Trines indicate an easy flow of energy between two planets. Thus, for example, an individual with a natal trine between Mercury (which represents the mind) and Uranus (which rules, among other sciences, astrology) would have a natural aptitude for understanding astrology.

Sources:

Gettings, Fred. Dictionary of Astrology. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
Hand, Robert. Horoscope Symbols. Rockport, MA: Para Research, 1981.
References in periodicals archive ?
Podosemum tenellum Kunth = Muhlenbergia tenella (Kunth) Trin.
10) See the brief discussions of such topics as "inventio" ("discovery," or the "research" stage of rhetoric, Trin.
Ond dylem ddiolch i Jamie hefyd am godi ymwybyddiaeth o'r ffordd yr ydym ni Gymry Cymraeg yn dal i gael ein trin yn eilradd, gan ddangos fod angen i ni ymladd yr un brwydrau drosodd a throsodd a throsodd.
Erbyn hyn, mae'n gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn trin gwallt a disgwylir iddi gwblhau hwnnw yn fuan iawn hefyd.
Er mai dim ond 22 oed ydi Charlotte, mae wedi ennill nifer o wobrau am ei gwaith ac mae'n paratoi i drosglwyddo'i sgiliau ym maes trin gwallt a harddwch i genhedlaeth newydd o steilyddion.
Bydd y tAm yn trin a thrafod gyda'r golffwyr, arbenigwyr a chefnogwyr -gan gynnwys y chwaraewyr proffesiynol Sifn Bebb a Louise Davis -ac yn dod e bwrlwm yr awyrgylch yn fyw i'r sgrin.
Y llynedd, ef oedd enillydd gwobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn ac mae'n ysbrydoliaeth i bawb am ei fenter ym maes trin gwallt.
Marcus, sy'n 22 oed, yw perchennog salon Identity yn Johnston, Hwlffordd, ac fe gymerodd gam arall tuag at wireddu ei freuddwyd yn ddiweddar trwy ennill prif gystadleuaeth Cymru ym maes trin gwallt creadigol a harddwch.
Mae chwerwlys yr eithin wedi'i ychwanegu at blanhigion eraill er mwyn trin gwahanol afiechydon.
Y cwmni arloesol o Ben-y-bont ar Ogwr yw darparwr annibynnol mwyaf Cymru ym maes hyfforddiant trin gwallt a harddwch.
Mae hil merlod y Carneddau yn dyddio 'nl i dua 500CC, a gan nad ydynt erioed wedi cael eu trin gan ddyn, y gred yw eu bod nhw'n rhy wyllt i'w dofi, ac felly does neb am eu prynu.
Mae llawer o sn am ei ddoniau yn trin esgyrn yn yr ardal.