References in periodicals archive ?
(38) Ivan Nazibovich Zhiganov, "Obrashchenie k chitateliu" in Literaturnoe tvorchestvo Naziba Zhiganova: Doklady, stat'i, vystupleniia, ed.
Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura srednevekov'ia i Renessansa.
164-165, quoting Bogdanov-Berezovskiy, Opernoe i baletnoe tvorchestvo Chaykovskogo [Leningrad: Iskusstvo, 1940], 6-9)
Tvorchestvo Fransua Rable I narodnaya kul tura Srednevekouya i Renessansa [Francois Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance].
(Original edition, Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura srednevekov'ia i Renessansa, 1965) Translated by H.
2) The study of the languages and the oral art (tvorchestvo) of the contemporary city, village and the national minorities of the USSR, along with the peoples bordering East and West on the basis of their socio-economic, political and general-cultural development.
(22.) Mann, Tvorchestvo Gogolia: smysl i forma (Sankt-Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo Universiteta, 2007), 448, my translation, emphasis in original.
Romanov, "Tvorchestvo rebenka severnoi derevni," Iskusstvo s shkole 7, 1928, 17-26; M.I.
Khentova, Shostakovich." zhizn' i tvorchestvo, 2 (Leningrad, 1986), p.
Their kind of "linguistic creativity is traditional but not in the sense of direct borrowing from these or those close or remote cultural traditions, but in the sense that it serves as a constant reminder of the origins of this linguistic culture" ("yazykovoye tvorchestvo traditsionno, no ne v smysle pryamoi preemstvennoi zavisimosti ot tekh ili inykh blizhaishikh ili otdalyonnykh kul'turnykh traditsy, a v tom smysle, shto ono sluzhit kak by postoyannym napominaniyem iskhodnykh nachal dannoi slovesnoi kul'tury" [Vinokur 99]).