Udmurtskaia Pravda

Udmurtskaia Pravda

 

a republic newspaper of the Udmurt ASSR, published in Russian. Founded in September 1917 as Izvestiia Izhevskogo Soveta rabochikh, soldatskikh i krest’ian-skikh deputatov, it was renamed Udmurtskai pravda in 1937. It is published six times a week in Izhevsk. The newspaper was awarded the Order of the Badge of Honor in 1967. Circulation, 141,000(1975).