Ulianovo

Ul’ianovo

 

a city (until 1974, the settlement of Obruchevo) in Dzhizak Oblast, Uzbek SSR.