Kimono

(redirected from Uwagi)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Kimono

 

the traditional Japanese costume, worn by men and women. It is a straight cut robe, which closes on the right and is secured by a sash (obi). Broad sleeves (sode) hang loosely. Kimonos worn by women are distinguished by a very wide sash and long sleeves, which are cut in one piece with the rest of the gown. There are evening, home, everyday, street, and ceremonial types of kimonos. Each type is made from a different material and has a distinctive cut.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
SZADOK-BRATUN, A., Uwagi w przedmiocie rejestraci malzenstwa w prawie swieckim i w prawie kanonicznym na tle Konkordatu 1993 roku [Osservazioni sulla registrazione del matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico relativamente al Concordato del 1993], in B.
Strajkujqce nagie zycie: Uwagi o biopolityce rasy i gender [Bare life on strike: Notes on the biopolitics of race and gender].
Komisja Europejska> Sprawy Gospodarcze i Finansowe> Focus on> Inflacja w centrum uwagi 2011.
[15.] Krzysztof Warszewicki and anonymous, Uwagi o wolnosci szlacheckiej (Krakow: Ignatianum, 2010).
Uwagi na marginesie prac Jacka Kowalewskiego i Przemyslawa Urbanczyka.--WiadomoSci Numizmatyczne, XLVIII, 1 (177), 49-76.
Bossowski, A.: 1974, Uwagi o wglebnej budowie geologicznej centralnej i zachodniej Opolszczyzny (in Polish), Przew.
95% badanych konsumentow kupujacych srodki chemiczne zadeklarowalo, ze ich sprzedawcy nigdy nie zwrocili im uwagi na koniecznosc zapoznania sie z etykieta ostrzegawcza produktow chemicznych, ani nie poinformowali ich o potencjalnych zagrozeniach stwarzanych przez chemikalia.
Z uwagi na jakosciowy charakter studium, nastepnym etapem beda badania ilosciowe pozwalajace na wysuniecie bardziej generalnych wnioskw.
Uwagi na gruncie Konstytucji RP [The principle of exclusiveness of statutes in the sphere of repressive law], Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, 1999/1, p.
Reflections on the Polish notion of liberty in the works of Krzysztof Warszewicki and Anonymous (Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolnosci szlacheckiej) [1587-1598], edited by Krzysztof Koehler.