VM & P naphtha

VM & P naphtha

[¦vē¦em ən ¦pē ′naf·thə]
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.