Voprosy Istorii

Voprosy Istorii

 

(Problems of History), a monthly scholarly journal. Organ of the Division of History of the Academy of Sciences of the USSR and the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the USSR. Published in Moscow.

Voprosy istorii was founded in January 1926 under the title Istorik-marksist. In 1941 it merged with Istoricheskii zhurnal, and since 1945 it has been published under its present title. Among the editors in chief of Voprosy istorii have been V. P. Volgin (1945-48), A. D. Udal’tsov (1949-50), P. N. Tret’iakov (1950-53), A. M. Pankratova (1953-57), and S. F. Naida (1958-60). V. G. Trukhanovskii has held the position since 1960. The journal prints articles on problems of Russian and world history, the theory of the historical process, progressive historiography, and criticism of bourgeois historiography. The basic sections of Voprosy istorii are 4’Articles,” “Publications,” “Memoirs,” “Documentary Sketches,” “Historical Scholarship in the USSR,” “Historical Scholarship Abroad,” and “Facts, Events, and People.” In 1971 its circulation was 32,000.

References in periodicals archive ?
Krest'iannikov, "Stsenarii wedeniia mirovogo suda v dorevoliutsionnoi Sibiri," Voprosy istorii, no.
Koretskii, "K Semidesiatiletiiu Nikolaia Aleksandrovicha Smirnova," Voprosy istorii, Vol.
(3.) "Materialy fevral'sko-martovskogo plenuma TsK VKP(b)," Voprosy istorii 9, 1993, 3-33: 31.
2, Voprosy istorii [Questions of History] (2006), 113-23.
Suponitskaya, "Amerikanskii rab i russkii krepostnoi: tipologiya i spetsifika prinuditel'nogo truda" [American Slave and Russian Serf: Typology and Specifics of Forced Labor], Voprosy istorii [Questions of History] 9, 2000, 53-4, 57-8; Milov, Velikorusskii pakhar ', 562 ff.
(45) Dodolev, "Rossiia i voina ispanskogo naroda za nezavisimost' (1808-1814 gg.)", Voprosy istorii, no 11 (1972), p.
Genis, 'Deportatsiia russkikh iz Turkestana (Delo Safarova)', Voprosy Istorii 1, 1998, p46.
As for "Pushkin kak politicheskii myslitel'," Struve thought this essay to be truly groundbreaking, and it inaugurated the publication of the future series Voprosy istorii i kul'tury (Questions of History and Culture) edited by Struve.
"Stalin and the 'Doctors' Plot,' 1948-1953: New Materials." Voprosy Istorii, No.
Sinitsyn, "Zabota o beznadzomykh i besprizomykh detiakh v SSSR v gody Velikoi Otechestvennoi Voiny," in Voprosy istorii no.
"K voprosu ob esteticheskikh vozreniyakh Khazariprasada Dvivedi"/Regarding Hazariprasad Dvivedi's Aesthetic Views/, Voprosy istorii, ekonomiki i ku'ltury narodov Sredney Azii i stran zarubezhnogo Vostoka, issue 1, (1970), 96-100