WATS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Wikipedia.
Related to WATS: Watson, Warts, WhatsApp

WATS

[wäts]
(communications)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Wat Phra Dhammakaya was one of the offshoots of Wat Paknam Bhasicharoen, the mother monastery in Bangkok where the Dhammakaya method of meditation was founded by the abbot, Phra Monkhol-thepmuni, who passed away on February 3, 1959.
Their new community was then called Soonphuttha-cak-pathibattham, based on a certain technical term in the esoteric meditation of Vijja Dhammakaya, although its name was later changed to Wat Vorani-Dhammakaya-ram, in honor of the land donor.
Many young trainees who passed the program committed themselves as disciples of Dhammakaya meditation; many were ordained as permanent members of Soon phutthacak-patibattham, which is now known as Wat Phra Dhammakaya.
This outcome caused publishers in Thailand to hesitate before publishing any criticism against the leader of the wat. Currently, the community is still growing, at both local and international levels, even more successfully than ever before.
Ofskoon 'n perspektief soos die van Geyer oortuigend voorkom en waarskynlik van waarde kan wees vir die letterkunde in die algemeen, is daar 'n verdere perspektief op die kwessie wat nog nie die aandag gekry het wat dit verdien nie.
Die 'geval' wat as fokuspunt hiervoor gebruik word, is een van die bekendste gevalle van 'n plagiaatbeskuldiging in die Afrikaanse letterkunde, veral vir 'n vorige geslag Afrikaanse literere kritici, naamlik die geassosieer met die naam van D.
In Wurm 2 van Augustus 1966 kom Peter Horn in 'n artikel, "Wanneer is 'n plagiaat 'n plagiaat?", in reaksie op die gedig tot die slotsom dat Botes 'n "plagiator" is wat werk van die Duitse digter Hans Magnus Enzensberger op onregmatige wyse gebruik het.
Brink in die 2001-herdruk van sy Groot verseboek 22000 drie gedigte van Botes opneem, onderskeidelik uit sy bundels Wat is 'n gewone man (1965), Klein grys telegramme van die wereld (1967) en Psalms van Dawid (1973).
Sy argumenteer dat dit vir sommige swart vroueskrywers so belangrik is om vroulike voorgangers te he wat 'n ondersteunende rol kan speel dat hulle so ver gaan as om hulle vroulike voorgangers te idealiseer.
Die vraag is nou of enige van hierdie modelle wat hoofsaaklik uit die Anglo-Amerikaanse konteks kom, lig kan werp op die verhouding tussen Antjie Krog en haar vroulike voorgangers.
Die verhouding tussen skrywende ma en skrywende dogter word beskryf in Krog se outobiografiese vertelling, getitel "'n Dorp", wat 'n onderafdeling uitmaak van 'n Ander tongval wat in 2005 verskyn het.
Iets van die intense en ambivalente verhouding tussen die skrywende ma en dogter blyk uit die ikonies-geworde gedig "Ma" uit Krog se debuutbundel Dogter van Jefta (1970: 12) waarin die dogter haar jammerte bely dat sy nie is wat sy graag vir haar ma wil wees nie.