Waag


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

Waag:

see VáhVáh
, Hung. Vág, river, c.245 mi (390 km) long, Slovakia. It is formed by the union of the Biély Váh, rising in the High Tatra, and the Cierny Váh, rising in the Low Tatra, and flows SW into the Danube at Komárno.
..... Click the link for more information.
, river, Slovakia.
References in periodicals archive ?
The Dutch take cheese seriously (OK, they take everything seriously) and the Waag is now a Cheese Exposeum, with displays showing the whole cheese-making process from grass to cow to supermarket.
WBA owner Graham Hampson Silk said he had no problem with the protest but he accused WAAG of exaggerating the environmental impact of an expanded airport.
Van Der Waag will be joining CraveOnline as a Sales AE for the Western Region, based in CraveOnline's Los Angeles headquarters, managing the greater portion of Southern California and Texas.
Protea Boekhuis het die uitgewer geword wat die toeganklikste is vir digters, ook beginners, en wat bereid is om poesiepublikasies te waag in 'n gemeenskap wat sogenaamd nie in die digkuns geiinteresseerd is nie.
In hierdie strategie word klem gele op die volgende: 1) die tekstualiteit van die teks wat 'n punt buite die Iogosentriese totaliteit bied, vanwaar logosentrisme dan op dekonstruktiewe wyse geartikuleer kan word; 2) die opgeskorte posisie van die outeur wat agter die teks verdwyn en dit dus nie langer oorheers nie; 3) die sinloosheid van die probleem van verwysing, aangesien die teks oneindiglik gedissemineer is in sy voortgaande onbeslisbare heenwysing na ander tekste; 4) die herinterpretasie van interpretasie wat gerig is op die gepreokkupeerde dissimulasie van die tekstuur van die teks self, wat neerkom op skrifting as die produksie van 'n betekenende struktuur wat na niks heenwys nie behalwe na 'n doolhof van die pad van die denke en wat die denke uitdaag om sig daarop te waag.
So word die leerders gestimuleer om vanuit hulle verwagtingshorison voorspellings te waag.
Some of the most inspiring examples of groundbreaking daring and boldness can be found in the careers of our 2014 Dance Magazine Award recipients: Misty Copeland, Larissa Saveliev, Wayne McGregor, Luigi and Brenda Bufalino and Tony Waag.
maar toe Jakob nader staan en dit waag om te se dat die weer mooi lyk, het die oubaas hom so verwilder dat die jong, wat saam met hom op die plaas grootgeword het, brom-brom na die struis toe gespat het om sy nood daar te gaan kla (23).
Die seun as sprekende subjek in die gedig word uitgebeeld as 'n ontsnapte wat sy lewe waag om net by sy sterwende ma uit te kom, maar hy word agtervolg deur die "owerhede".
Langley JM, Marrie TJ, Covert AA, Waag DM, Williams JC.
Covering an incredible array of attractions that range from the ultra modern Nemo Science Centre to treasures like the Van Gogh museum and historic relics like the 500 year old Waag Gatehouse, VRX's coverage of Amsterdam offers the most comprehensive visual coverage of the historic city to date.
Marilyn Monroe: foto in rou Beskeie waag ek vanaand 'n gedig oor jou Nee eintlik vir jou ek wou begin: die argetipiese seksgodin wat ander voor en na leepoog weg laat kyk besluit: te dramaties gewigtig lomp ensovoort my onvermoe word nou net 'n oomblik lank opgehef wanneer ek met 'n skok Bert Stern se L.