XBMC


Also found in: Acronyms.

XBMC

(XBox Media Center) See Kodi.