Yanan


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.

Yanan

, Yenan
a city in NE China, in N Shaanxi province: political and military capital of the Chinese Communists (1935--49). Pop.: 343 000 (2005 est.)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Yanan Peng, (1, 2) Haizhou Wang, (1, 2) Juerong Feng, (1, 2) Shilin Fang, (1, 2) Meng Zhang, (1, 2) Fan Wang, (1, 2) Ying Chang, (1, 2) Xianyan Shi, (1, 2) Qiu Zhao, (1, 2) and Jing Liu (iD), (1, 2)
Lijia Guo [ID], (1) Yanan Hou [ID], (2) Liang Song [ID], (3) Siying Zhu [ID], (4) Feiran Lin [ID], (4) and Yuxing Bai [ID] (1)
Yanan Chen is at the College of Art of Hebei Agricultural University, Baoding, Hebei, China
EMW201502), in part by the Scientific Research Foundation of Yanan University (Grant nos.
Zheng, "A study on traffic flow models based on measure video of Yanan Expressway of Shanghai," Chinese Journal of Hydrodynamics, vol.
Zhongjia Jiang, Fuyang Song, Yanan Li, Di Xue, Guangcun Deng, and Min Li performed the experiments and acquired the data.
The Upper Triassic Yanchang Formation, which is underlain by the Middle Zhifang Formation and overlain by the Lower Jurassic Yanan Formation (Figure 1; [4]), is a significant oil-producing bed in the Ordos basin [3, 5].
Yanan Wang and Jixin Zhong contributed equally to this work.
Zhenhua Zeng, Jie Wu, Yanan Liu, Jing He, and Ruiting Wang compiled and analyzed the results.
YaNan Zhang, (1) XiaoChun Han, (1) Bing Ouyang, (2) ZhiChun Wu, (1) HuaYun Yu, (1) Yuan Wang, (1) GuoWei Liu, (3) and XuMing Ji (1)