ala

(redirected from a la)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Idioms.
Related to a la: a la mode

ala

[′ā·lə]
(biology)
A wing or winglike structure.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

ala

1. An alcove or small room opening off the atrium of an ancient Roman house.
2. A small room on each side of a cella.
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Gu dearbha bha mi sealltainn a-mach uinneag a' chidsin gu Beinn Phabuil a la eile agus mi feuchainn ri faicinn a' mhoine.
Thug sinn tri taosgain dheth bho chionn da bhliadhna, agus cha robh sinn a-muigh bho'n uairsin - tha sin fhein a' sealltainn cho beag 's a tha sinn a' losgadh an diugh an taice ris 'n uair a bhiodh a stobha dol fad a la, teine a's a rum a-stigh bho bheul na h-oidhche agus troimh'n a' gheamhradh, teine as na rumanan cadail cuideachd.