ala

(redirected from a la)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Idioms.
Related to a la: a la mode

ala

[′ā·lə]
(biology)
A wing or winglike structure.

ala

1. An alcove or small room opening off the atrium of an ancient Roman house.
2. A small room on each side of a cella.
References in periodicals archive ?
Con la desesperacion de la derrota encima, el Juvenil salio con todo para la segunda parte, y al poco tiempo vio pagar el fruto de su esfuerzo cuando Octavio Mena, aprovecha para cabecear una pelota que venia del tiro de esquina, haciendo estallar en jubilo a sus companeros y a la porra que vieron revivir sus esperanzas.
Gu dearbha bha mi sealltainn a-mach uinneag a' chidsin gu Beinn Phabuil a la eile agus mi feuchainn ri faicinn a' mhoine.
Thug sinn tri taosgain dheth bho chionn da bhliadhna, agus cha robh sinn a-muigh bho'n uairsin - tha sin fhein a' sealltainn cho beag 's a tha sinn a' losgadh an diugh an taice ris 'n uair a bhiodh a stobha dol fad a la, teine a's a rum a-stigh bho bheul na h-oidhche agus troimh'n a' gheamhradh, teine as na rumanan cadail cuideachd.