aard


Also found in: Acronyms.

aard

(programming, tool)
(Dutch for "earth") A tool to check memory use for C++ programs, written by Steve Reiss <spr@cs.brown.edu> (who names his programs after living systems).

Aard tracks the state of each byte of memory in the heap and the stack. The state can be one of Undefined, Uninitialised, Free or Set. The program can detect invalid transitions (i.e. attempting to set or use undefined or free storage or attempting to access uninitialised storage).

In addition, the program keeps track of heap use through malloc and free and at the end of the run reports memory blocks that were not freed and that are not accessible (i.e. memory leaks).

The tools works using a spliced-in shared library on SPARCs running C++ 3.0.1 under SunOS 4.X.

ftp://wilma.cs.brown.edu/pub/aard.tar.Z.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
In hierdie nuwe benadering, wat as die positiewe sielkunde bekend staan, word daar geworstel met vrae oor die werklike aard van konstrukte soos optimale sielkundige gesondheid, sielkundige volwassenheid, sielkundige welstand, veerkragtigheid en lewenskwaliteit (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000:5-14).
Die relasionele aard van die model, die idee van verwantskappe en die wedersydse beinvloeding wat binne verwantskappe geimpliseer word, is duidelik wanneer Murphy motiveer dat, "if [.
Dit behoort egter moontlik te wees om deur die bestudering van teoretiese insigte oor identifisering tot 'n beter begrip te kan kom van die aard van leseridentifisering met karakters en hoe dit skryfmatig toegepas kan word.
Die aard en funksie van die dissident wat hy in onder meer Mapmakers en Reinventing a Continent verwoord, bly wesenlik gesetel in die literatuur.
Volgens Hubbard (1992:18-19) le dit in die aard van die ekfrasis om perspektief en 'n simboliese dimensie aan 'n kunswerk toe te voeg.
Using requirements gleaned from our large customer base, we've designed Redback Director to integrate with existing systems and to provide the right functionality to make provisioning and managing large subscriber populations as easy as possible," said van Aard.
Die tematiese besinning oor die aard van grond, grondbesit, mag, patriargie en die verband tussen identiteit en grond, hoewel tipiese postkoloniale temas, word nooit eentonig of clichematig aangebied nie.
Ons brontekste rondom Tristan en Isolde is almal vertelling op rym, epies dus soos trouens ook die geval is met Die Odusseia, hoewel die aard van die versmaat ingrypend verskil.
Om praktisyns bewus te maak van die aard en prosesse van praktykgeleide navorsing.
Die werk in sy geheel word ingelei deur 'n deeglike verantwoording van die belangrikste aspekte rondom die Griekse liriek: die oorsprong en ontwikkeling daarvan, die begrip liriek, die aard van die oorgelewerde tekste, die historiese en sosiale milieu, die bronne, die vorm (wat insluit: versmaat, strofiese bou en lengte), die voordrag van die liriese gedig (wat weer insluit: liriek en musiek, en sang--solosang en koorsang), en ten slotte die musiekinstrumente (lier, pyp- en slaginstrumente).
Die meervlakkige aard van die teks is reeds af te lees uit die titel wat dui op 'n tog wat onderneem word.
Van Tonder se tekste het soms ook die probleem wat 'n mens by vertellinge van hierdie aard kry, naamlik dat die slot afgewater en onaf voorkom.