adaptation illuminance

adaptation illuminance

[‚a‚dap ′tā·shən ə′lü·mə·nəns]
Mentioned in ?
Full browser ?