alt-azimuth mounting

alt-azimuth mounting

[‚alt ′az·ə·məth ‚mau̇nt·iŋ]