antiresonant circuit

antiresonant circuit

[‚an·tē′rez·ən·ənt ′sər·kət]