apotele

apotele

[′ap·ə‚tēl]
(anatomy)
A scalloped ridge around the edge of an otolith.