ball-bearing pulverizer

ball-bearing pulverizer

[‚bȯl ′ber·iŋ ′pəl·və‚rīz·ər]
(mechanical engineering)