battery, overvoltage, ringing, supervision, coding

battery, overvoltage, ringing, supervision, coding, hybrid and test access

[′bad·ə·rē ¦ō·vər¦vōl·tij ′riŋ·iŋ ‚sü·pər′vizh·ən ′kōd·iŋ ′hī·brid ən ′test ‚ak‚ses]
(communications)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?