bilinear concomitant

bilinear concomitant

[bī′lin·ē·ər kən′käm·ə·tənt]
(mathematics)
An expression B (u,v), where u, v are functions of x, satisfying vL (u) -uL̄ (v) = (d / dxB (u,v), where L, L̄ are given adjoint differential equations.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.