burnt velocity

burnt velocity

[¦bərnt və′läs·əd·ē]
(aerospace engineering)