can-type combustors

can-type combustors

[¦kan ‚tīp kəm′bəs·tərz]
(aerospace engineering)