capacitor loudspeaker

capacitor loudspeaker

[kə′pas·əd·ər ′lau̇d‚spēk·ər]
(engineering acoustics)