carbon-skeleton formula

carbon-skeleton formula

[¦kȧr·bən ¦skel·ə·tən ‚fȯr·myə·lə]
(organic chemistry)
Mentioned in ?