chimney bond

chimney bond

A stretcher bond used in internal construction in chimneys.