conductivity current

conductivity current

[‚kän‚dək′tiv·əd·ē ‚kər·ənt]