cyclotron-resonance maser

cyclotron-resonance maser

[′sī·klə‚trän ′rez·ən·əns ′mā·zər]
(electronics)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.