electron dipole moment

electron dipole moment

[i′lek‚trän ′dī‚pōl ‚mō·mənt]
(atomic physics)
Full browser ?