equatorial convergence zone

equatorial convergence zone

[‚e·kwə′tȯr·ē·əl kən′vər·jəns ‚zōn]
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.