gelatinize

(redirected from gelate)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.
Related to gelate: gelato, gelatin

gelatinize

[jə′lat·ən‚īz]
(engineering)
To coat or treat with a solution of gelatin.
(materials)
To convert into a gelatinous form or into a gel.
References in periodicals archive ?
jy glimlag gelate wanneer ek van my hartseer vertel steek vas in jou raam wanneer ek saam met jou wil wandel selfs al reik ek na jou hande bly dit willoos langs jou sye hang net jou oe volg my getrou wanneer ek dieper in die gang afstap
In versreels 2-4 van hierdie strofe gee dit aanleiding tot die spel met die byna sinonimiese l'ombre en sombre, wat wel as suggestief van die huiweringsgedagte geag kan word, maar wat tog ietwat toutologies aandoen--soos inderdaad ook die verwysing na die verskillende kleure wat die bedeesdes se gelate aanneem in versreels 9-12.
Or l'una e l'altra sono immobili e gelate, e nel pieno dominio della morte>>).