geologic thermometer

geologic thermometer

[¦jē·ə¦läj·ik thər′mäm·əd·ər]
(engineering)