gimballess inertial navigation equipment

gimballess inertial navigation equipment

[′gim·bə·ləs i¦nər·shəl ‚nav·ə′gā·shən i‚kwip·mənt]
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.