HET


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Idioms, Wikipedia.

HET

Abbrev. for Hobby–Eberly Telescope.
Collins Dictionary of Astronomy © Market House Books Ltd, 2006
References in periodicals archive ?
In dit vervolgdeel komt de twintigste eeuw aan bod, meer precies de periode van 1905 tot aan het begin van de Japanse bezetting.
The HET has been in Oshkosh's defense family since 1992.
Grote en kostbare technologische projecten, hoe complex ook, zijn slechts het resultaat van het toepassen van diepe wetenschappelijke inzichten van kleine groepen toegewijde onderzoekers of alleen werkende wetenschappers die vaak in een isolement werken.
Die titel van die bloemlesing is afgelei van "Voltage", die eerste gedig wat, soos dit dikwels die geval is by aanhefgedigte van bundels, 'n poetikale inslag het. Die digter se eintlik dat die muse hom bekruip as hy diep slaap, maar uiteindelik moet sy digterlike hand "elektries gelaai" wees--dus ontvanklik wees vir die muse: De dichter die ontwaakt hoeft het hooguit Te pakken, toits er stroom staat op zijn hand.
HET noted that the hydrogen energy station is scheduled for opening in the fall of 2005.
De stroming heeft zijn wortels in het Roemenie van de jaren '80 waar ze is begonnen als een protest tegen het totalitair regime van de gesloten maatschappijstructuur in dewelke de cultuur werd beheerst door een kleine groep enkelingen die enkel aan hun eigen ideeen en publicaties aandacht schonken waardoor een auteur/artiest omzeggens niet in staat was zijn eigen werk op het publieke forum te brengen.
In the first Dutch parents' magazine, Het Kind (The Child), moral shortcomings like lying and egotism, followed by problems with parental authority like insubordination and self-willed children, towered above all others during the first twenty years of its existence (1900-1919).
Het Waterlooplein verdwijnt (The Waterlooplein disappears), 1967
Vlakplaas het in die vroee 1990's tot 'n einde gekom en De Kock is in 1994 in hegtenis geneem.
In 1965 beoefen hy sy internskap by Karl Bremer Hospitaal in Bellville, waarna hy tot 1974 as algemene praktisyn in Keetmanshoop en Clanwilliam gewerk het.
De werving van troepen voor Indie was al in het VOC-tijdperk een bron van zorg en bleef dat tot het einde van het Nederlands koloniale bestuur.
De door Hofmeyr geconstateerde doelbewuste constructie van een discours waarin schrijvers worden voorgesteld als nationale helden staat aan het begin van een letterkundige traditie die bijna de gehele twintigste eeuw nauwe banden zou blijven houden met het Afrikaner-nationalisme als politieke en maatschappelijke beweging (Willemse 2003).