indirect stratification

indirect stratification

[‚in·də′rekt ‚strad·ə·fə′kā·shən]