inductive superconducting fault-current limiter

inductive superconducting fault-current limiter

[in¦dək·tiv ‚sü·pər·kən¦dək·tiŋ ′fȯlt ‚cər·ənt ‚lim·əd·ər]
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Full browser ?